image_pdfimage_printچاپ

آیا بخشنامه های بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده ها توسط هیأت دیوان عدالت اداری ابطال شد؟

پاسخ:

 شماره پرونده: هـ ع/۸۹۱/۹۶

شماره دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۷

تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۳۹۷

طرف شکایت: بانک مرکزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ و ۱۴/۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی در مورد نرخ سود سپرده ها

رای هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بندهای ۱ و ۳ ماده ۳۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی بانکها در صلاحیت شورای پول و اعتبار می باشد. با توجه به اینکه بر اساس بند ۱۳ شرایط و مقررات عمومی سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت عادی، طلایی و کوتاه مدت ویژه، در صورت تغییر نرخ سود از سوی مراجع ذیربط در طی دوره، تغییرات مربوطه در سود سپرده‌گذاریهای موجود قابل اعمال است، نظر به اینکه در مقررات مورد شکایت حکمی مبنی بر عطف به ماسبق شدن این مقررات و تسری آثار آنها به گذشته وجود ندارد، بنابراین وضع بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ و ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی خلاف قانون و خارج از اختیار بانک مرکزی نبود است. لذا به استناد بند «پ» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. 

جهت مشاهده سوالات بانکی کلیک کنید.

پکیج سوالات تخصصی نرخ سود به همراه پاسخ

برای دریافت پاسخ حقوقی سوالات بانکی خود کلیک کنید. (مشاوره آنلاین)