image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: مصوبات هیأت وزیران
عنوان : آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تاریخ ابلاغ:۰۴/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۰۴/۰۴/۱۳۹۴
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط: 
ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲

ماده (۳۴قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰

جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷)  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  

 

  

مصوبه شماره  ۴۱۸۴۲/ت۵۲۰۲۷هـ  مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۴; هیأت وزیران

ابلاغی طی  بخشنامه شماره ۱۱۲۳۳۹/۹۴ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

 

آیین نامه اجرایی جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هیـأت وزیـران در جـلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ بـه پیشنـهاد وزارت امور اقـتصادی و دارایـی و به استناد جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷)  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نظام مالی کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانـع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد

د ـ اموال و دارایی ها: اموال منقول، غیرمنقول و سهام مؤسسات اعتباری

ماده۲ـ مصادیق تملک قهری اموال و دارایی ها توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ تملک اموال و دارایی ها از محل ردّ دیون دولت

ب ـ تملک اموال و دارایی ها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده (۳۴قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجراء موضوع ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲

ج ـ مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست های تکلیفی دولت

د ـ تملک اموال و دارایی ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی

هـ ـ تملک اموال و دارایی ها با آراء قطعی مراجع قضایی و داوری

و ـ تملک اموال و دارایی ها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیرجاری در طبقه مشکوک الوصول

ماده۳ـ کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سی روز کاری پس از ابلاغ این آیین نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی های ناشی از تملک قهری خود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده۴ـ بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به موضوع ماده (۳) این آیین نامه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.

 

 

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری