image_pdfimage_printچاپ
 دسته: مصوبه هیأت وزیران
عنوان : آیین نامه اجرایی قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد
تاریخ ابلاغ: 
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۲۴/۴/۱۳۷۶
وضعیت: 
قوانین و مقررات مرتبط:  

‌آیین نامه اجرایی قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد
۱۳۷۶٫۰۴٫۱۸ – – – ۳۸۷
‌شماره: .۶۰۲۵۲ت۱۶۹۶۷‌ه‍
‌تاریخ: ۱۳۷۶٫۴٫۲۴
‌وزارت مسکن و شهرسازی
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶٫۴٫۱۸ بنابه پیشنهاد مشترک بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع‌نامه شماره ۱۰۰٫۷۰۵۶ مورخ
۱۳۷۵٫۵٫۱۵‌وزارت مسکن و شهرسازی) و به استناد قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد
ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ آیین‌نامه‌اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“‌آیین‌نامه اجرایی قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد”
‌ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه عبارت “‌قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد” به
اختصار “‌قانون” نامیده می‌شود.
‌ماده ۲ ـ به منظور تمرکز وجوه حاصل از اجرای قانون، حساب مخصوصی از طرف
خزانه‌داری کل، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌افتتاح و کلیه عواید حاصل شده
در این حساب متمرکز خواهد شد.
‌ماده ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی صد درصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی از خزانه را که
در اجرای قانون ـ از زمان تصویب ـ تحصیل می‌نماید،‌در قالب قانون بودجه به عنوان
کمک به حساب صد(۱۰۰) امام خمینی (‌ره) ـ ویژه احداث مسکن محرومین ـ واریز
می‌نماید.
‌ماده ۴ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است وجوه حاصل از اجرای قانون را فقط
برای تأمین مسکن ارزان قیمت برای محرومین مصرف‌نماید.
‌ماده ۵ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت کلیه درآمدها و هزینه‌هایی را که در
اجرای قانون تحصیل یا مصرف می‌کند، در حساب سالانه‌عمل نموده و همراه مدارک و
اسناد هزینه نگهداری می‌نماید.
‌ماده ۶ ـ نحوه استفاده از وجوه موضوع این آیین‌نامه و مشخصات مسکن ارزان قیمت
مورد نظر قانون، مطابق دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه‌خواهد بود که توسط وزارت
مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور