image_pdfimage_printچاپ

اهم مفاد بخشنامه شماره ۱۶۵۶۵۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ بانک مرکزی با موضوع دستورالعمل اجرایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد ریالی، به شرح ذیل می باشد:

۱. گردش مالی عبارت از هر گونه تراکنش بدهکار و یا بستانکار حساب سپرده، به استثنای تراکنش بستانکارهای ناشی از واریز سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به همان حساب، واریز جایزه نقدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز به همان حساب، برداشت موسسه اعتباری بابت هزینه های نگهداری و اطلاع رسانی موجودی حساب و همچنین واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط موسسه اعتباری

۲. حسابهای سپرده به شرح ذیل، به عنوان حساب راکد تلقی می گردند:

۲.۱. حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز فاقد گردش مالی برای مدت حداقل سه سال

۲.۲. حساب سپرده قرض الحسنه جاری، فاقد گردش مالی از تاریخ ارایه آخرین برگ چک به موسسه اعتباری برای مدت حداقل یکسال

۲.۳. حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت حداقل دو سال

۳. آن دسته از حسابهای راکدِ تعیین تکلیف نشده به شرح زیر به سرفصل حسابهای مطالبه نشده منظور می گردند:

۳.۱. حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز فاقد گردش مالی برای مدت حداقل دو سال از تاریخی که به عنوان حساب راکد تلقی شده است .

۳.۲. حساب سپرده قرض الحسنه جاری، فاقد گردش مالی برای مدت حداقل یکسال از تاریخی که به عنوان حساب راکد تلقی شده است.

۳.۳. حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی فاقد گردش مالی برای مدت حداقل یکسال از تاریخی که به عنوان حساب راکد تلقی شده است.

۴. آن دسته از حسابهای مطالبه نشدهِ تعیین تکلیف نشده به شرح زیر به سرفصل وجوه بلاتکیف منظور می گردند:

۴.۱. مانده حساب های سپرده انفرادی، در صورت شناسایی و عدم تعیین تکلیف مشتری و عدم وجود سایر حسابهای فعال مشتری ، وجوه مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده، به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل می گردد.

۴.۲. مانده حسابهای سپرده مشترک، در صورت شناسایی صاحبان حساب و عدم تعیین تکلیف، پس از گذشت حداقل دوسال از انتقال به حسابهای مطالبه نشده، به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل می گردد .

تبصره: موسسه اعتباری موظف است تمامی حساب های مازاد مشتری نزد خود را از طریق اطلاع رسانی عمومی‏/ ارسال پیامک به اطلاع وی رسانده و از مشتری درخواست نماید تا نسبت به تعیین تکلیف و بستن حساب های مازاد خود نزد هر یک از شعب  اقدام نماید

تبصره: درصورت عدم اقدام توسط مشتری درخصوص حساب های مازاد، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز تقویمی پس از آخرین اطلاع رسانی ، بانک راساً نسبت به تعیین حساب های مازاد اقدام و وجوه آنها را به حسابی با همان ماهیت منتقل می نماید . در این حالت حساب های مازاد مسدود‏/ بسته خواهد شد .

تبصره: هرگونه گردش مالی در حسابهای سپرده ای که به عنوان حساب راکد تلقی شده و یا به سرفصل حسابهای مطالبه نشده و یا وجوه بلاتکلیف منتقل شده اند ، بدون نیاز به مراجعه مشتری ، موجب انتقال آنها به سرفصل حسابهای اولیه می شود .

۵. بانک بلافاصله پس از کسب اطلاع از فوت، جنون و سفاهت شخص حقیقی، وجوه متعلق به وی نزد خود را به سرفصل وجوه اشخاص متوفی و محجور منتقل و حسابهای مذکور را جهت ممانعت از هرگونه برداشت از آن مسدود می نماید.

۶. در صورت عدم شناسایی صاحبان حق و یا در صورت شناسایی و عدم مراجعه آنها، مانده وجوه شخص متوفی پس از گذشت حداقل سه سال از تاریخ انتقال به سرفصل وجوه اشخاص متوفی و محجور به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل می گردد .

۷. حسابهای سپرده ای اشخاص متوفی تا زمانی که وجوه آنها طبق قوانین و مقررات ذیربط به وراث، موصی له و یا سایر صاحبان حق پرداخت نشده، از امتیازات مربوط اعم از تعلق سود و شرکت در قرعه کشی برخوردار می باشد .

۸. حساب سپرده ای متعلق به اشخاص مجنون و سفیه از تاریخ اطلاع، از هیچیک از امتیازات مربوط به آن برخوردار نمی باشد. شرکت در قرعه کشی حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز متعلق به اشخاص مزبور از شمول مفاد این ماده مستثنی است .

۹. هریک از موسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز، یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر شخص حقیقی نمی باشند .

۱۰. جوایزنقدی/غیرنقدی حساب های قرض الحسنه پس انداز و سود قطعی حساب های سرمایه گذاری مدت دار، در صورت بسته شدن حساب مرتبط به سرفصل مانده مطالبه نشده منتقل و در صورت مراجعه و شناسایی مشتری قابل پرداخت به مشتری می باشد. لیکن در صورت عدم شناسایی یا عدم مراجعه مشتری، در موعد مقرر، وجوه مربوطه به سرفصل وجوه بلاتکلیف منتقل می گردد.

۱۱. موسسه اعتباری موظف است تمامی حساب های مازاد مشتری نزد خود را از طریق اطلاع رسانی عمومی‏/ ارسال پیامک به اطلاع وی رسانده و از مشتری درخواست نماید تا نسبت به تعیین تکلیف و بستن حساب های مازاد خود نزد هر یک از شعب  اقدام نماید

۱۲. درصورت عدم اقدام توسط مشتری درخصوص حساب های مازاد، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز تقویمی پس از آخرین اطلاع رسانی ، بانک راساً نسبت به تعیین حساب های مازاد اقدام و وجوه آنها را به حسابی با همان ماهیت منتقل می نماید . در این حالت حساب های مازاد مسدود‏/ بسته خواهد شد.

متن کامل بخشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.