image_pdfimage_printچاپ

بسته اعتباری ویژه اساتید دانشگاه ها/ بسته خدمات مالی ویژه گروه دندانپزشکی

 اعضای هیات علمی دانشگاه دارای معرفی نامه دریافت تسهیلات بابت فعالیت های علمی-تحقیقاتی از دانشگاه مربوط  و نامه معاونت پژوهشی دانشگاه/ دانشکده مبنی بر تایید طرح و برآورد مالی انجام آن، می توانند با مراجعه به شعبه، تسهیلات مشارکت در طرح های علمی-پژوهشی دریافت کنند. 

– مشخصات تسهیلات پرداختی به اعضا هیات علمی دانشگاه ها:

       مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک.
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۵ سال 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

 

 بسته خدمات مالی ویژه گروه دندانپزشکی

       به منظور برآورده سازی نیازهای گروه دندانپزشکان و افزایش تعامل با آنها بسته ویژه مالی شامل خدمات اعتباری، خدمات لیزینگ، خدمات بیمه ای و خدمات کارگزاری در نظر گرفته شده است. 

– مشخصات تسهیلات پرداختی به دندانپزشکان:

   مشخصات تسهیلات تامین محل کار

       مبلغ تسهیلات:حداکثر ۷۰% ارزش ارزیابی ملک تا سقف ضوابط جاری بانک.
       وثیقه: ترهین ملک موضوع مشارکت
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۷ سال 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه 

   مشخصات تسهیلات بازسازی محل کار

       مبلغ تسهیلات:تا سقف ضوابط جاری بانک
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۵ سال 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

   مشخصات تسهیلات تامین تجهیزات محل کار

       مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۵ سال 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

   مشخصات تسهیلات تامین سرمایه در گردش

       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: یک سال 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه
       خدمات اعتباری ویژه دارندگان پروانه های احداث/ فعالیت کلینیک های دندانپزشکی شامل تسهیلات احداث محل کار، تسهیلات تامین تجهیزات محل کار، تسهیلات بازسازی محل کار، تسهیلات 
      تامین سرمایه در گردش است.

– مشخصات تسهیلات پرداختی به دارندگان پروانه های احداث/فعالیت کلینیک های دندانپزشکی:

   مشخصات تسهیلات احداث محل کار

       مبلغ تسهیلات:حداکثر معادل ۶۰% هزینه اجرایی پروژه حداکثر معادل کار باقیمانده
       وثیقه: طرح موضوع مشارکت
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۱۸ ماه پس از اولین پرداخت بانک
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: به صورت یکجا 

   مشخصات تسهیلات بازسازی محل کار

       مبلغ تسهیلات:تا سقف ضوابط جاری بانک
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۵ سال (در صورتیکه وثیقه ملک یا سپرده باشد.)
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

   مشخصات تسهیلات تامین تجهیزات محل کار

       مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: ۵ سال (در صورتیکه وثیقه ملک یا سپرده باشد.)
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

   مشخصات تسهیلات تامین سرمایه در گردش

       مبلغ تسهیلات: تا سقف ضوابط جاری بانک 
       حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات: یک سال 
       نحوه بازپرداخت تسهیلات: تدریجی ماهانه

 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

برای اطلاع از سایر تسهیلات بانکها کلیک کنید