image_pdfimage_printچاپ
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه گزارشی از تحولات اقتصادی اخیر در کشور را انتشار داد که گزارش در بردارنده مطالب زیر است:
چکیده
مقدمه
۱ .تحلیل دلایل و عوامل مؤثر بر تحولات اخیر اقتصاد ایران
۱-۱ عوامل زمینه ای
۲-۱ .شوک )عدم تأیید و خروج آمریکا از برجام
۳-۱ بارز ارز
۴-۱ بازار طلا
۵-۱ .بازار کاالهای بادوام (خودرو و …)
۶-۱ بازار مسکن
۷-۱ بازار بورس
۸-۱ تورم.
۲ .چشم انداز تولید و بخش حقیقی اقتصاد با توجه به تحولات اخیر
۱-۲ .تأثیر بحران ارزی بر عملکرد تولید و بخش حقیقی
۲-۲ .تأثیر تحریمهای اقتصادی بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران
۳ .توصیه های سیاستی.

متن کامل را اینجا بخوانید