image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: 
عنوان : دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۹/۱/۱۳۶۳
وضعیت: 

قوانین و مقررات مرتبط: بخشنامه شماره نب/۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳

بخشنامه شماره نب/۴۷۹۹/۵۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۴

مصوبه شماره ۸۲۱۸ هیأت وزیران مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۵

بخشنامه شماره نب/۴۰۴۶/۷۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۵

بخشنامه شماره نب/۴۹۳۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۷

بخشنامه شماره نب/۱۱۸۴/۳۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۰

بخشنامه شماره مب/۱۲۴۹ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۳

   

 

 دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده ۱ –  مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‏الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد ، به نحو مشاع، به منظور انتفاع . طبق قرارداد .

ماده ۲- مشارکت مدنی توسط بانک‏ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‏های تولیدی، بازرکانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره- موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده ۳- شرکت مدنی درصورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم‏الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‏گردد واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه، به مدیر یا مدیران شر کت تحویل گردد.

تبصره – پرداخت سهم‏الشرکه شرکا در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان توسط شرکا نسبت به سهم‏الشرکه خود به دفعات صورت گیرد.

ماده ۴ – مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تسویه و مرتفع می شود.

ماده ۵ – بانک‏ها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را  بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل مال الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده ۶ – بانک‏ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر یا مدیران شرکت‏های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‏شوند بیش از مال الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده ۷- بانک‏ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تصفیه مشارکت را قید نمایند.

ماده ۸ – حداقل سود (بازده) مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکت‏های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‏شود ، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۹ – حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‏ها در عملیات مشارکت مدنی توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰- بانک‏ها در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشند که موضوع این قبیل مشارکت‏ها حداقل ظرف یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تصفیه باشد.

تبصره ۱ – در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی ، صنعتی، معدنی، کشاورزی احداث مسکن، و ساختمان و همچنین برای امور طرح‏های جدید خدماتی صورت می‏پذیرد حداکثر مدت ۳ سال تعیین می‏گردد. در موارد استثنائی بانک مرکزی می‏تواند مدت مذکور را افزایش دهد.[۱]

ماده ۱۰ – مدت قرارداد مشارکت مدنی باتوجه به اقتضای فعالیت و موضوع قرارداد به تشخیص بانک‌ها و موافقت شریک، در ابتدای قرارداد تعیین می‌گردد.

تبصره ۱- درصورت لزوم و وجود توجیهات کافی و درصورتی که طرح در پایان مدت قرارداد به اتمام نرسیده باشد، قرارداد مشارکت مدنی، مشروط به تصویب هیات مدیره بانک ذیربط قابل تمدید است.[۲]

تبصره ۲ – فروش اقساطی سهم الشرکه بانک‏ها در مشارکت‏های مدنی موضوع تبصره ۱ در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشند.[۳]

ماده ۱۱- اداره امور شرکت مدنی ، طبق قرارداد، بر عهده بانک (بانک‏ها ) و یا شرکا دیگر خواهد بود.

ماده ۱۲ – حداکثر مشارکت بانک، در هر شرکت مدنی ۸۰% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می‏گردد.[۴]

ماده ۱۳ – بانک‏ها موظفند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و یا تصفیه حساب، نظارت لازم و کافی به عمل آورند.

تبصره – عملیات بانکی ناشی از معاملات موضوع مشارکت مدنی در بانک طرف قرارداد متمرکز خواهد شد . در صورتی که طرف قرارداد بیش از یک بانک باشد عملیات بانکی موصوف نزد یکی از بانک‏های شریک به انتخاب بانک‏های ذیربط متمرکز می‏گردد .

ماده ۱۴ – بانک‏ها می‌توانند جهت  حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نمایند.

ماده ۱۵ – بانک‏ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم به تشخیص بانک اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود. این دستورالعمل مشتمل بر ۱۵ ماده و ۵ تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسیده است.

شورای پول و اعتبار در جلسه ۷۱۳ مورخ ۵/۸/۱۳۶۹ مقرر داشت.[۵]

به مشتریانی که تمام یا قسمتی از بدهی خود را قبل از سررسید پرداخت می‏نمایند تخفیف سود اعطا بشود.

 

شماره: نب/۵۵۱۷/۳۴

تاریخ : ۱۹/۱۲/۱۳۶۳

بانک

بند ج از بخشنامه شماره ۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۶۳ را به شرح زیر به اطلاع می‏رساند :

دریافت پیش دریافت به منظور اعطای تسهیلات بانکی جهت فروش اقسـاطی سهم الشرکه بانک‏ها، در مشارکت های مدنی آنها به شریک یا شرکاء این قبیل مشارکت‏ها، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط برای بانک‏ها الزامی نمی باشد.

 

شماره: نب /۴۷۹۹/۵۲

تاریخ: ۱۹/۱۱/۱۳۶۴

بانک

ذیلاً قسمتی از مصوبه پانصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۶۴شورای پول واعتبار جهت اجراء ابلاغ می‏گردد:

گزارش اداره نظارت برامور بانک‏ها در خصوص افزایش سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی و افزایش مدت تعیین شده در بند ب ماده ۶ دستور العمل اجرائی قرض الحسنه اعطائی بانک‏ها مطرح و پیشنهادات ارائه شده به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت.

۱- مشارکت بانک در قرارداد های مشارکت مدنی که به منظوراحداث واحدهای مسکونی انفرادی و یا مجتمع های مسکونی ارزان قیمت منحصراً با کارکنان و یا شرکت‏های تعاونی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت. شرکت‏های دولتی .شهرداری‏ها ارگان‏ها و نهادهای انقلاب منعقد می‏شود، حداکثر نود درصد کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می‏گردد.

 

تاریخ: ۹/۱۰/۱۳۶۵

شماره: ۸۲۱۱۸ ردیف ۷۳۹

تصویب نامه هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۵بنا به پیشنهاد وزراء عضو ستاد رفاه کارکنان دولت و با توجه به صورتجلسه مورخ ۳/۹/۶۵ مدیران عامل سازمان زمین شهری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ومدیر عامل بانک صادرات تصویب نمودند.

فرم قرارداد پیوست در جهت اجرای بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۲۰/۱۲/۶۴ و اصلاحیه آن به شماره ۶۸۰۵۴ مورخ ۱۱/۹/۶۵ به مورد اجرا گذاشته شود.

قرارداد مشارکت مدنی در روی زمین‏های واگذاری ادارات کل زمین شهری وشهرک‏های دولتی که فاقد صورتمجلس تفکیکی باشد.

   نامبرده

ــــــــــــ

شرکت مذکور

 

     خانم/آقای

ـــــــــــــــــــ

شرکت تعاونی مسکن

 

نظر به اینکه               ………………………به منظور احــداث و تکمیــل ساختمان در یک قطعـه زمین که به موجب قرارداد شماره ………. اداره کل زمین شهری استان …………….. جهت احداث ساختمان به                       واگذار شده، با اخذ مجوزهای لازم از بانک ……………. تقاضای اعطاء تسهیلات مالی از طریق مشارکت مدنی نموده، وبانک ……………. با توجه به مفاد قرارداد مذکور و پروانه ساختمانی و نقشه مصوب شهرداری، هزینه‏های احداث /تکمیل ساختمان مذکور را بر آورد وطرح لازم را تهیه و مورد قبول شریک واقع شده واداره کل زمین شهری استان …………….. به موجب نامه شماره …………… با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی طبق شرایط تعیین شده از طرف بانک………………. موافقت نموده، لذا قرار داد زیر بین :

 

الف- بانک …………….. شعبه ……………. مقیم ……………….. با نمایندگی آقای ………………….. به موجب معرفی نامه شماره …………… ذیلاً (بانک) نامیده می‏شود ،از یکطرف و ………………………………..

ب – آقای /خانم ……………… به شناسنامه شماره ………  صادره از …………. فرزند ………….. شرکت تعاونی مسکن ……………. مقیم …………. به مدیریت آقایان ………………..…………. مقیم …………….. از طرف دیگر که ذیلاً(شریک ) نامیده می‏شود از طرف دیگر و …………………….. به موجب آگهی رسمی شماره ………….. .

ج – اداره کل زمین شهری استان ……………… به عنوان مالک و واگذارنده زمین و راهن  می‏باشد با شرایط زیر منعقد گردید .

ماده ۱- موضوع قرار داد عبارت است از سرمایه گذاری واقدام مشترک طرفین در امر احداث و تکمیل …… دستگاه ساختمان ………. طبقه در ………. بلوک مشتمل بر ………. دستگاه ساختمان/آپارتمان /پارکینگ ………… در یک قطعه زمین به مساحت …… متر مربع قطعه شماره ………. طبق نقشه مصوب شهرداری از پلاک شماره ……….. اصلی واقع در بخش ……… شهرستان ……………. که کــل مساحت آن ……….. اصلی واقع در بخـش ………… شهـرستان …………….که کـل مساحــت آن …………. متر مربـع می‏باشد. به محــدوده …………………… شمالاً به طول ……….. متر به ………… شرقاً به طول ………… متر به …………….. جنوباً به طول …………. متر به ………….. غرباً به طول ………… متر به…………. بر اساس نقشه مصوب و پروانه ساختمانی شهرداری …………….. به شماره …………… و قرارداد واگذاری …………. اداره کل زمین شهرستان استـان ………………. و طرح و پروژه تنظیمی بانک می‏باشد. با توضیح به اینکه اداره کل زمین شهـری استان ……………………                با امضاء این قرارداد …………………. با مشارکت مدنی موضوع این قرارداد موافقت نموده است.

  با امضاء این قرارداد

ـــــــــــــــــــــ

 به موجب نامه شماره

 

ماده ۲- سهم‏الشرکه بانک نقدی و مبلغ ……………. یال می‏باشد که حسب توافق طرفین و براساس  طرح و پروژه تنظیمی بانک تعیین شده و مقرر شد که سهم‏الشرکه نقدی بانک به حساب مخصوص مشارکت که به شماره ……………. در شعبه …………… افتتاح شد به تدریج و با شروع عملیات ساختمانی و پیشرفت آن به حساب مذکور واریز و به مصرف عملیات ساختمانی برسد و با امضاء این قرار داد بانک مبلغ ……………. ریال از سهم‏الشرکه خود را به حساب مخصوص مشارکت واریز و تعهد نمود بقیه را به موازات پیشرفت عملیات ساختمانی به تشخیص خود به حساب فوق واریز نماید. سهم‏الشرکه شریک غیر نقدی است و عبارت است از اعیانی و ساختمان نیمه تمام مستحدثه در زمین واگذاری به اضافه سایر آورده‌های غیر نقدی که در طرح و پروژه اجرائی میزان آن بر آورد و تقویم گردیده و مورد قبول شریک واقع شده و به مقتضای عقد مشارکت مدنی بانک و شریک در دارائی نقدی و اموال و ساختمان موضوع مشارکت در وضع فعلی و آنچه که در اجرای این قرارداد ایجاد و احداث خواهد شد به نسبت‏های مقرر در طرح تنظیمی که جزء لاینفک این قرارداد می‏باشد مشاعاً سهیم و شریک شدند و ضمن عقد خارج لازم شریک حق واگذاری سهم‏الشریکه و حقوق خود را در ساختمان موضوع مشارکت وزمین واگذاری عیناً و یا منفعتاً بهراسم و رسم وتحت هر عنوان وحتی به صورت وکالت و نمایندگی از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده ۳- برداشت از موجودی حساب مشارکت به شرح مقرر در ماده ۲ موکول به موافقت بانک و مشروط به هزینه شدن وجوه برداشت شده قبلی می‏باشد و حسب موافقت بانک مبلغ …………….. ریال از موجودی حساب مشارکت به منظور شروع عملیات ساختمانی به شریک پرداخت شود و بقیه برابر مفاد این قرارداد برداشت و پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- مدت این قرارداد از تاریخ زیر ………. ماه شمسی می‏باشد، عندالاقتضاء با موافقت بانک و در حد مقررات آئین نامه اجرائی و دستور العمل مشارکت مدنی در امر ساختمان ومسکن قابل تمدید خواهد بود.

   شرکت

ــــــــــــ

شرکت تعاونی

 

ماده ۵- حسب موافقت بانک و قبول شریک مدیریت اجرائی طرح و انجام عملیات ساختمانی ساختمان موضوع مشارکت از هر حیث و هر جهت به      ………………… (نماینده تام الاختیار شریک) محول گردید. شریک با علم واطلاع از نقشه و طرح تنظیمی بانک متعهد و ملتزم شد ساختمان موضوع مشارکت را طبق مفاد این قرارداد و قرارداد واگذاری و نقشه مصوب و پروانه ساختمانی وطرح تنظیمی بانک تکمیل و در پایان هر ماه صورت وضعیت کارهای انجام شده را با مدارک مربوطه را به بانک تسلیم نماید. صورت وضعیت‏های مذکور از طرف بانک بررسی و پس از تأیید به هزینه قطعی منظور و وجوه لازم از حساب مشارکت جهت ادامه عملیات ساختمانی تا اتمام آن به شریک پرداخت خواهد شد، بانک در رد و یا قبول ارقام مندرج در صورت وضعیت‏ها مختار است.

 

ماده ۶ شریک در انجام مدیریت موضوع ماده ۵ این قرارداد در حکم امین است و از این جهت متعهد و ملتزم شد که سرمایه مشارکت را طبق مفاد این قرارداد و منضمات آن با رعایت صرفه و صلاح بانک مصرف نموده و در حفظ ونگهداری ساختمان موضوع مشارکت و اموال و دارائی شرکت سعی و کوشش لازم را به عمل آورده و از تعدی و تفریط در سرمایه و اموال مشترک موضوع مشارکت پرهیز واجتناب نماید و الا در قبال بانک مسئول خواهد بود.

ماده ۷ شریک متعهد و ملتزم شد ساختمان موضوع این قرارداد را به هزینه خود در قبال حوادث آتش سوزی و تخریب و سایر خطرات نزد یکی از شرکت‏های بیمه مورد قبول بانک بنام و به سود بانک و به رقم تعیین شده از طرف بانک در مدت این قرارداد بیمه تمام خطر نموده و بیمه نامه‌ها را به بانک تسلیم و عنداللزوم نسبت به تمدید بیمه نامه اقدام نماید.

ماده ۸- شریک تعهد و تقبل نمود که چنانچه هزینه های مربوط به احداث و تکمیل ساختمان موضوع مشارکت بشرح تعیین شده در طرح اجرائی به هر علت و هر جهتی افزایش یافته و اتمام عملیات ساختمانی و تکمیل ساختمان موضوع مشارکت مستلزم پرداخت وجوه دیگر باشد نسبت به تامین و پرداخت هزینه‌های اضافه به ترتیب مقرر دراین قرارداد اقدام و ارقام پرداختی مذکور طبق تشخیص بانک به میزان سهم‏الشرکه شریک اضافه خواهد شد.

ماده ۹- شریک متعهد و ملتزم شد به تعهدات خود ناشی از قرارداد واگذاری و این قرارداد کلاً عمل نموده و نسبت به تکمیل ساختمان موضوع مشارکت و اتمام آن و اخذ گواهی پایان ساختمان اقدام و موجبات انتقال قطعی زمین واگذاری را بنام خود فراهم و نسبت به تصفیه قرارداد مشارکت از طریق خرید سهم‏الشرکه بانک و یا پرداخت کلی مافی‏الذمه خود به بانک اقدام نماید، و در صورت موافقت بانک با واگذاری سهم الشرکه خود به اقساط همزمان با انتقال قطعی زمین واگذاری، نسبت به ترهین وتوثیق زمین و اعیانی مستحدثه موضوع این قرار داد در قبال حقوق ومطالبات بانک ناشی از این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۰- بانک حق دارد نظارت لازم را در انجام عملیات ساختمانی موضوع این قرارداد وسیله نمایندگان خود به عمل آورده وشریک متعهد وملتزم شد موجبات اعمال نظارت نمایندگان بانک را فراهم آورد.

ماده ۱۱- شریک تعهد و تقبل نمود چنانچه از ایفاء تعهدات خود ناشی از این قرارداد و نیز تسویه حساب مشارکت و یا عدم تسویه حســاب کامل با بانک امتناع و یا تأخیر و یا نسبت به اموال موضوع مشارکت تعدی و تفریط نماید علاوه بر استرداد سهم‏الشرکه و حقوق و مطالبات ناشی از این قرارداد مبلغی معادل یک ریال برای هر سه هزار ریال درروز نسبت به تمامی سهم‏الشرکه پرداختی بانک از تاریخ واریز وجوه به حساب مخصوص مشارکت تا تسویه کامل مجاناً و بلاعوض در حق بانک پرداخت نماید. صرف اعلام و اظهار بانک در تعیین میزان مطالبات و حقوق و خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات ملاک عمل و مناط اعتبار و مورد قبول بوده و بانک حق دارد طبق مفاد این قرارداد برای وصول و استرداد سهم‏الشرکه و حقوق و مطالبات خود از این دفتر خانه اجرائیه صادر نماید.

ماده ۱۲- چنانچه اداره کل زمین شهری استان ……………… قرارداد واگذاری زمین موضوع این قرارداد را فسخ نماید مشارکت مدنی نیز منفسخ و در این صورت بانک به جانشینی از طرف شریک ساختمان موضوع مشارکت را تحویل گرفته و نسبت به اتمام آن رأسا و یا وسیله اشخاص حقیقی و یا حقوقی با انعقاد قرارداد پیمانکاری وبا استفاده از وجوه موجود در حساب مخصوص مشارکت و عنداللزوم هزینه‌های اضافی پرداخت و ساختمان موضوع مشارکت را تکمیل و مراتب را به اداره کل زمین شهری استان ……………. کتباً اعلام و اداره مذکور می‏باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور نامه بانک فرد و یا افراد واجد شرایط را جهت واگذاری ساختمان موضوع مشارکت با رعایت و ضوابط و مقررات بانک به بانک معرفی و وفق مقررات نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی زمین بنام فرد یا افراد معرفی شده ونیز ترهین وتوثیق عرصه ساختمان مذکور در قبال واگذاری سهم الشرکه و حقوق و مطالبات بانک ناشی از این قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مدت سه ماه مذکور بانک حق دارد نسبت به واگذاری ساختمان موضوع مشارکت عرصتاً و اعیاناً بهر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی به هر ترتیبی که صلاح و مقتضی می‏داند اقدام و مراتب را جهت تنظیم سند انتقال قطعی به اداره کل زمین شهری استان ……………… اعلام و اداره مذکور متعهد است نسبت به تنظیم سند انتقال قطعی زمین واگذاری به نام فرد ویا افراد معرفی شده به نام بانک اقدام نماید. و در صورت امتناع اداره مذکور بانک حق دارد به ترتیب مقرر در ماده ۱۷ این قرارداد با صدور اجرائیه نسبت به وصول و ایصال سهم‏الشرکه و حقوق و مطالبات خود ناشی از این قرارداد طبق مقررات اقدامات لازم و قانونی را معمول دارد.

تبصره – در صورت جانشینی بانک به شرح فوق، پس از واگذاری ساختمان موضوع مشارکت بانک وجوه پرداخت شده بابت بهای زمین طبق قرارداد واگذاری و نیز هزینه هائی که شریک شخصاً قبل از انعقاد این قرارداد جهت احداث وایجاد ساختمان موضع مشارکت صرف نموده طبق نظر کارشناسان بانک تعیین پس از کسر مافی‏الذمه موضوع ماده ۱۰ این قرارداد ونیز با شریک تسویه حساب خواهد نمود .

ماده ۱۳- چنانچه شریک این قرارداد تخلف نماید،بانک حق دارد قرارداد مشارکت مدنی را فسخ و طبق ماده ۱۲ به جانشینی از طرف شریک نسبت به تکمیل ساختمان موضوع مشارکت تسویه حساب نماید.

ماده ۱۴ بانک حق دارد هر وقت که صلاح ومقتضی بداند می‏تواند از اذن خود در مدیریت شریک رجوع نموده و با استفاده از وجوه در حساب مشارکت نسبت به تکمیل ساختمان موضوع مشارکت اقدام و عندالاقتضاء هزینه های اضافی را پرداخت و به عنوان افزایش سهم‏الشرکه خود منظور نماید. و در این صورت به میزان ۵/۲ در صد هزینه کل ساختمان به عنوان حق مدیریت بانک تعلق خواهد داشت که شریک متعهد و متقبل شده، به تشخیص بانک وجه مذکور را پرداخت نماید در غیر این صورت رقم مذکور به سهم الشرکه بانک اضافه خواهد شد.

ماده ۱۵- بانک موافقت نمود پس از تکمیل ساختمان موضوع مشارکت سهم خود را در ساختمان موضوع این قرارداد به قیمتی که کارشناسان بانک تعیین خواهند نمود، نقداً و یا به اقساط طبق ضوابط ومقررات خود در قبال معرفی وثیقه ملکی مورد قبول بانک به شریک واگذار نماید . و شریک مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تایخ اخطار کتبی بانک به شرح فوق نسبت به انجام تشریفات انتقال سهمی بانک به شرح فوق اقدام نماید تأخیر شریک در ایفای این تعهد از موجبات فسخ قرارداد مشارکت خواهد بود. در این صورت بانک این قرارداد را فسخ و طبق مقررات مواد ۱۲و۱۳ این قرارداد اقدام خواهد شد.

ماده ۱۶- در صورت فوت و یا حجر شریک چنانچه وارث و یا قیم و امین قانونی شریک قرارداد را کتباً تایید و به تعهدات مورث و یا مولی علیه خود اقدام بنمایند قرارداد ادامه خواهد یافت، در غیر این صورت بانک حق دارد طبق مقررات مواد ۱۲و۱۳و۱۷و سایر مواد این قرارداد به تکمیل ساختمان وواگذاری آن اقدام و با ورثه شریک و یا قیم و امین قانونی وی تسویه حساب نماید.

ماده ۱۷- ضمن عقد خارج لازم شریک به موجب این قرارداد بانک را وکیل تام الاختیار و بلاعزل با حق توکیل غیر ولو کراراً و با سلب حق ضم وکیل ویا امین در حال حیات و نیز وصی خود در زمان ممات قرارداد و اختیارات لازم و مطلقه ببانک تفویض نمود که با توجه به مندرجات این قرارداد عندالزوم نسبت به انجام تعهدات شریک در قبال اداره کل اراضی شهری استان ……………. به موجب قرارداد واگذاری اقدام ونیز با مراجعه به مرجع مذکور وسایر مراجع قانونی دیگر وحضور دردفاتر اسناد رسمی اقدامات لازم را در مورد انتقال قطعی عرصه واعیان ملک واگذاری طبق قرارداد تنظیمی بنام شریک وسپس اصالتاً از طرف خود وبوکالت ویا بوصایت از طرف شریک نسبت به واگذاری وانتقال سهم‏الشرکه خود به نام شریک اقدام و هزینه‌های لازم قانونی را پرداخت و بابت سهم‏الشرکه خود منظور و نیز نسبت به تنظیم قرارداد فروش اقساطی وتوثیق و ترهین ملک مذکور عرصتاً و اعیاناً اقدام نموده و نیز در موارد جانشینی وکالتاً و وصایتاً از طرف شریک نسبت به انجام تعهدات نامبرده و انتقال قطعی ملک موضوع این قراداد به هر شخص حقیقی و یا حقوق بهر مبلغ و هر مدت اقدام وهزینه های لازم را پرداخت و تسویه حساب نماید.

ماده ۱۸- ضمن عقد خارج لازم و نیز در اجرای مقررات ماده ۷۴ آئین نامه قانون اراضی شهری اداره کل زمین شهری استان ………….. به منظورتامین و تأدیه حقوق و مطالبات بانک و نیز به منظور تضمین حسن انجام تعهدات شریک به شرح این قرارداد قطعه زمین موضوع ماده ۱ این قرارداد را به مساحت …………….. متر مربع قطعه شماره نقشه مصوب شهرداری از پلاک شماره ………….  اصلی واقع در بخش شهرستان ……………….. که حدود و مشخصات کامل آن در ماده ۱ ذکر شده و به شماره ………… در دفتر املاک جلد ……….        صفحه ………….. اداره ثبت به نام اداره کل زمین شهری استان ……………. ثبت و سند مالکیت آن به شماره ………….. به نام اداره مذکور صادر شده با موافقت شریک و هم چنین شریک سهمی خود را در اعیانی و مستحد ثات فعلی وآتی در قطعه زمین مذکور را با کافه ملحقات و منضمات و متعلقات و توابع عرفیه و شرعیه آن از هر حیث و هر جهت در رهن و وثیقه بانک قراردادند که فک رهن نشود مگر با پرداخت تمامی سهم‏الشرکه و حقوق و مطالبات بانک و تسویه حساب کامل یا بانک و یا جلب موافقت بانک به منظور تنظیم قرارداد جدید و مقرر شد در صورت تخلف شریک از ایفاء تعهدات خود به شرح این قرارداد بانک حق دارد طبق مقررات اجرائیه صادر و عملیات اجرائی را تا حصول نتیجه نهائی تعقیب نماید.

ماده ۱۹- اداره کل زمین شهری استان …………….. همچنین شریک تعهد و تقبل نمودند در موقع انتقال قطعی زمین مذکور به شریک زمین مذکور را عرصتاً و اعیاناً در قبال تعهدات شریک ناشی از قرارداد فروش اقساطی سهم‏الشرکه و حقوق و مطالبات بانک طبق مقررات در رهن و وثیقه بانک قراردهند.

ماده ۲۰- توثیق و ترهین قطعه زمین مذکور به شرح مقرر دراین قرارداد به حقوق مالکانه و مثبته اداره کل زمین شهری استان ………… نسبت به سایر قطعات پلاک ……… مذکور تأثیر و نفوذی نداشته و مانع از تثبیت حقوق مالکانه اداره کل زمین شهری مذکور نخواهد شد. و چنانچه سایر قطعات به اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگر واگذار شده و یا در آتیه واگذار شود ترهین وتوثیق و یا انتقال قطعی زمین موضوع این قرارداد به حقوق فرضیه و متصوره احتمالی افراد مذکور غیر قابل تسری بوده و تأثیر و نفوذی به حقوق نامبردگان نخواهد داشت.

ماده ۲۱- این قرارداد حسب تراضی و توافق طرفین تنظیم و برابر مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تنظیم و مفاد آن برای طرفین معتبر و لازم‏الاجراء می‏باشد.

 

شماره: نب /۴۰۴۶/۷۳

تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۶۵

بانک

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۸۲۱۱۸مورخ ۹/۱۰/۶۵ هیئت محترم وزیران منظم به فرم قرارداد مشارکت مدنی در روی زمین‏های واگذاری ادارات کل زمین شهری وشهرک‏های دولتی که فاقد صورتمجلس تفکیکی می‏باشد جهت اجرا ابلاغ می‏گردد.

 

شماره نب /۴۹۳۲

تاریخ ۲۶/۱۰/۶۷

بانک

نظر به اینکه محاسبه سود در دوران مشارکت مدنی در بانک‏های مختلف با روش‏های گوناگون صورت می‌پذیرد ،لذا مقرر گردید این محاسبه در کلیه بانک‏ها هماهنگ صورت پذیرد .از اینرو مقتضی است دستور فرمائید مراتب ذیل در مورد محاسبه سود در دوران مشارکت مدنی، دقیقاً به مورد اجرا گذارده شود:

۱- در جهت کمک به امر تولیدی، برای امور تولید و خدماتی و احداث مسکن و ساختمان میزان استفاده شده (مبالغ پرداخت شده) از سهم الشرکه بانک از تاریخ استفاده تا خاتمه مشارکت مدنی، مبنای محاسبه سود مورد انتظار وسود قطعی بانک قرار گیرد.

۲- اعطای تسهلات به صورت مشارکت مدنی برای امور بازرگانی داخلی و خارجی کماکان موکول به قابل پیش بینی بودن سود مورد انتظار نسبت به کل سهم الشرکه بانک (اعم از اینکه براساس پیش بینی در نظر باشد سرمایه مشارکت تدریجی یا دفعتاً واحده مورد استفاده قرار گیرد) می‏باشد.

 

شماره : ۱۱۸۴/۳۵

تاریخ: ۱۴/۷/۱۳۷۰

بانک

در ارتباط، طرح شکوائیه های متعدد از طرف مشتریان بانک‏ها و نیز استفسار بعضی از بانک‏ها درمورد حدود شمول مقررات و ضوابط بخشنامه های شماره نب/۱۲۳۳ مورخ ۱۴/۴/۶۹ و شماره ۱۰۲۷/۳۵ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۰ ، بر مشارکت‏های مدنی ای که قرارداد آنها قبل از ابلاغ بخشنامه های مذکور منعقد گردیده ، بدینوسیله نظر این بانک را که قبلاً نیز طی نامه شماره نب/۳۶۰۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۹ در پاسخ سئوال بانک رفاه کارگران به آن بانک ابلاغ شده به شرح زیر اعلام می دارد:

همانطورکه طی بند ۷ بخشنامه شماره نب/۱۲۳۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۶۹ این مدیریت تصریح شده است، نرخ‏های مندرج درجداول پیوست بخشنامه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه برای کلیه قراردادهای جدید لازم‏الاجرا است. در نتیجه سود مورد انتظار در مشارکت‏های مدنی که قراردادهای آنها قبل از ابلاغ نرخ‏های جدید منعقد شده است کماکان براساس نرخ‏های مورد توافق قبلی قابل محاسبه و دریافت می‏باشد. بدیهی است هرگونه تسهیلات جدیدی که به موجب قراردادهای جدید اعطا می گردد، اعم از اینکه به عنوان متمم قراردادهای قبلی باشد یا مستقل از انها ، مشمول نرخ‏های جدید خواهند بود.

در مورد نرخ سود فروش اقساطی سهم الشرکه بانک که قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذکر اعطا شده ولی بعد از آن به فروش اقساطی تبدیل می گردند، اگرچه در جریان انجام آن قرارداد جدیدی منعقد می گردد لیکن باتوجه به موافقت و تعهد قبلی بانک به فروش اقساطی سهم‏الشرکه خود در قرارداد مشارکت مدنی و نظر به اینکه در نتیجه انعقاد قرارداد جدید هیچگونه تسهیلات اعتباری جدید از طرف بانک پرداخت نمی گردد و در حقیقت قرارداد فروش اقساطی در ادامه قرارداد قبلی مشارکت مدنی می باشد، لذا سود دوران فروش اقساطی نیز باید براساس نرخ جاری و مورد عمل در زمان انعقاد قرارداد مشارکت مدنی محاسبه و دریافت شود.

خواهشمند است دستور فرمائید نظر فوق الذکر را جهت اجرا به کلیه شعب آن بانک ابلاغ نمایند.

 

شماره: مب/۱۲۴۹

تاریخ: ۱۷/۸/۱۳۸۳

 

جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکها (اعم ازدولتی و غیردولتی) و شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.

 

   بدینوسیله بند یکم مصوبه یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ شورای پول و اعتبار درخصوص تغییر ماده ۱۰ و تبصره ۱ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

“ماده ۱۰- مدت قرارداد مشارکت مدنی باتوجه به اقتضای فعالیت و موضوع قرارداد به تشخیص بانکها و موافقت شریک، در ابتدای قرارداد تعیین می‌گردد.

تبصره ۱- درصورت لزوم و وجود توجیهات کافی و درصورتیکه طرح در پایان مدت قرارداد به اتمام نرسیده باشد، قرارداد مشارکت مدنی، مشروط به تصویب هیات مدیره بانک ذیربط قابل تمدید است.”

   خواهشمنداست مقرر فرمایید مفاد مصوبه فوق‌الذکر جهت اجراء به کلیه واحدهای ذی‌ربط ابلاغ گردد.

 

 

 [۱] – تبصره ۱ ماد ه ۱۰ به استناد مصوبه جلسه ۶۶۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۶۸ شورای پول و اعتبار و به شـرح بخشنامـه شماره نب/۶۷۴ مــورخ ۱/۳/۱۳۶۸ اصلاح شده است.

[۲]اصلاحی به موجب بند یکم مصوبه یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ شورای پول و اعتبار (ابلاغی طی بخشنامه شماره مب/۱۲۴۹ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری/ اداره مطالعات و مقررات بانکی)

[۳] – تبصره ۲ ماد ه ۱۰ به استناد مصوبه جلسه ۵۴۸ مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار و به شرح بند (ج) بخشنامه شماره نب/۵۵۱۷/۳۴ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳ اصلاح شده است.

[۴] – ماده ۱۲ براساس مصوبه جلسه ۵۷۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۶۴ شورای پول و اعتبار و به شرح بند (۱) بخشنامه شماره نب /۴۷۹۹/۵۲ مورخ

    ۱۹/۱۱/۱۳۶۴اصلاح شده است.

    به موجب بند ۲ بخشنامه نب/۸۴۴ مورخ ۲۲/۲/۷۴ حداکثر میزان مشارکت ۶۰درصد و مازاد بر آن با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا ۸۰ درصد مجاز می‏باشد.درصورتیکه قرارداد مشارکت مدنی به اتمام رسیده و ادارات زمین شهری حاضر به انتقال سند نمی باشند و شرایط ثانویه آن به بخشنامه شماره نب/۶۷۴ مورخ ۱/۳/۱۳۶۸ در کد ۳-۳ (فروش اقساطی) مراجعه شود.

[۵] – بخشنامه شماره نب/۳۶۶۲ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۹ و شماره نب/۴۷۱۸ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۹٫