دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور
عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۴
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

ابلاغي طي بخشنامه شماره مورخ ؛ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

سياست‌های پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۴

 

شورای پول و اعتبار در يکهزار و چهل و يکمين، يکهزار و چهل و سومين، يکهزار و چهل و چهارمين و يکهزار و چهل و پنجمين جلسات خود سياستهای پولی سال ۱۳۸۴ را به شرح ذيل تصويب نمود:

۱-۱- براساس قانون برنامه چهارم و قانون عمليات بانکی بدون ربا, حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانکهای دولتی برای کليه بخشهای اقتصادی در سطح شانزده درصد يکسان خواهد بود.ضمنا” تسهيلات يارانه ای در بخش های صنعت و معدن ،کشاورزی وصادرات ازمحل  يارانه سود پيش بينی شده در بودجه سال ۱۳۸۴ پرداخت می شود.

۱-۲- نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نزد بانکهای دولتی در سطح مصوب سال ۱۳۸۳ بدون تغيير خواهد بود.

۲- شورای پول و اعتبار سقف اوراق قابل انتشار شرکتها در سال جاری را همانند سال گذشته در مجموع به ميزان ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال تعيين نمود که شامل ۷۰۰۰ ميليارد ريال اوراق موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ۵۰۰۰ ميليارد ريال اوراق موضوع ماده (۱۷) قانون تسهيل نوسازی صنايع می‌باشد.

۳- هدف رشد نقدينگی سال ۱۳۸۴ هماهنگ با برنامه چهارم توسعه معادل ۲۴ درصد تعيين می‌گردد.

۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مجاز است (پس از اصلاح بند ح ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ مجوز انتشار اوراق از مجلس ) ضمن جايگزينی اوراق مشارکت بانک مرکزی موجود، حداکثر ۷۰۰۰ (هفت هزار) ميليارد ريال اوراق مشارکت جديد منتشر نمايد.

۵- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی در سطح ۱۶ درصد تعيين می‌گردد.