دسته: سياستهاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور
عنوان :سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۶
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۸۶/۰۲/۰۱
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

ابلاغي طي بخشنامه شماره مورخ ؛ مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي

سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۶

 

  • در يکهزار و هشتاد و دومين جلسة شوراي پول و اعتبار مورخ ۱/۲/۱۳۸۶ مقرر گرديد:
  • با توجه به رشد بالاي نقدينگي در سال گذشته و تهديدات تورمي ناشي از آن، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال ۱۳۸۶ حداكثر چهل هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت (جايگزيني و جديد) با نرخ سود ۵/۱۵ درصد سالانه و معاف از ماليات منتشر نمايد.

 ۲- در يکهزار و هشتاد و پنجمين جلسة شوراي پول و اعتبار مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۶ مقرر گرديد:

الف ـ نرخ سود تسهيلات بانکهاي دولتي در عقود مبادله‌اي در سال ۱۳۸۶ (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) معادل ۱۲٪ (دوازده درصد) تعيين گرديد.

ب ـ نرخ سود تسهيلات بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در عقود مبادله‌اي در سال۱۳۸۶(از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) يک واحد درصد بيش از نرخ مشابه بانکهاي دولتي تعيين شد.

ج ـ حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح ها در عقود مشارکتي بانکها (دولتي و غيردولتي) و مؤسسات اعتباري غيربانکي، معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي هرگروه از بانکهاي مذکور تعيين گرديد و مقرر شد به بانکها ابلاغ شود، عقد مشارکت به صورت واقعي بين بانک و مشتريان انجام شود.