image_pdfimage_printچاپ
 دسته: سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور
عنوان :سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۳ 
تاریخ ابلاغ:۱۳۹۳/۰۴/۱۱
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۹۳/۰۴/۰۳
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

«بخشنامه شماره ۹۶۵۹۳/۹۳ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۳ در خصوص ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مصوب یک‌هزار و یک‌صدو هفتادو نهمین جلسه شورای پول و اعتبار»

سیاست‌های پولی و اعتباری

 

شورای پول و اعتبار در ادامه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳، در یک‌هزار و یک‌صد و هفتاد و نهمین جلسه خود در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۳، سیاست‌های پولی و اعتباری را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱-     شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به‌عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ در مورد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، با اعمال نرخ‌های مورد تفاهم (حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) سود علی‌الحساب موافقت نمود.

تبصره ۱-   بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آن‌ها، پس از تأیید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره ۲-   شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و …) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۲-    حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۰/۲۲ درصد تعیین می‌گردد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۰/۲۱ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۱- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل ۰/۱۶ درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۰/۱۴ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل ۰/۱۱ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۰/۱۲ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۰/۲۲ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.

ماده ۳-     نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل ۵/۱۳ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۰/۱۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس‌انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

تبصره ۱- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۰/۱۰ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۲- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۰/۲ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۴-     نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۰/۲۲ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره- بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

ماده ۵-    سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۳ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد.

ماده ۶-    به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ و به منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده ۷-    نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده ۴ خواهد بود.

تبصره- نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت مؤسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.