طرح ارمغان مهر

بانک مهر اقتصاد جهت کمک به تامين منابع مالي مشتريان بانک با خريد و غيره طرح ارمغان مهر را ارايه مي دهد، جزئيات به شرح زير است:

نام بانک/ موسسه اعتباري

 بانک مهر اقتصاد

عنوان تسهيلات/ طرح

طرح ارمغان مهر

گروه هدف/ استفاده‌کنندگان

تامين منابع مالي براي خريد

نرخ سود تسهيلات

 15 الي 18 درصد

حداقل زمان بازپرداخت

 24 ماه

حداکثر زمان بازپرداخت تسهيلات

48 ماه

ضمانت/ وثايق / تضامين

 

شرايط تضامين/ وثايق

 

حداقل مبلغ تسهيلات

20.000.000 ريال

حداکثر مبلغ تسهيلات

30.000.000.000 ريال

شرايط و مدارک لازم

مدت سپرده‌گذاري

معدل سپرده

نسبت وام به معدل سپرده

مبلغ تسهيلات

مدت زمان بازپرداخت اقساط

نرخ

2 ماه

100.000.000 ريال

100 درصد

100.000.000 ريال

24 ماه

18 درصد

2 ماه

100.000.000 ريال

50 درصد

50.000.000 ريال

48 ماه

18

2 ماه

100.000.000 ريال

100 درصد

100.000.000 ريال

18 ماه

17

2 ماه

100.000.000 ريال

50 درصد

50.000.000 ريال

36 ماه

17

نياز به سپرده

دارد

حداقل مدت زمان ماندگاري سپرده براي امتياز وام

 2 ماه

حداکثر مدت زمان ماندگاري سپرده براي امتياز وام

12 ماه

نوع عقد

 

حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح حساب

 

مبلغ حبس سپرده

20.000.000 ريال

نحوه بازپرداخت تسهيلات

اقساطي

ابزار برداشت

 

 

 

براي اطلاع از ساير تسهيلات بانکها کليک کنيد.