image_pdfimage_printچاپ

پاسخ:

عقد مرابحه عام می باشد و برای کلیه کالاها و خدمات استفاده دارد.