image_pdfimage_printچاپ
صفحه قبلی
 دسته: مصوبه هیأت وزیران
عنوان : آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بدون ربا(بهره)
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۲۷/۱۲/۱۳۸۸
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

   

 

 آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بدون ربا(بهره)

 

 

تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ – ۲۷/۱۲/۱۳۸۸

هیئت وزیران در جلسه ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.

ماده ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند منابع لازم برای بانکها را تامین و یا مازاد منابع خود آنها را بشکل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط تامین و یا قبول منابع و همچنین مدت ومیزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار و به تصویب خواهد رسید. در هر صورت , سود و یا کارمزد موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده ((۴)) این آئین نامه میباشد.

 تبصره ـ قبول منابع توسط بانک مرکزی از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده ((۳)) این آئین نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.

 ماده ۲ـ بانکها میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز بانکها دیگر را به ترتیب اولویت ازمحل منابع سپرده گذار ویا از محل منابع خود تامین نمایند.

 ماده ۳ـ در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده گذار صورت گیرد, بانک گیرنده منابع بوکالت توکیلی از طرف بانک تامین کننده منابع , وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بشرح آئین نامه تجهیز منابع پولی ( موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۹۶۲مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده ۹ خواهد رساند.

 تبصره ـ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها براساس توافق بین بانکهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال , حق الوکاله ای که از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ خواهد شد, مجموعاً از حدتعیین شده, بموجب بند۴ ماده ۲۰ قانون تجاوز نخواهد کرد.

 ماده ۴ ـ در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر بصورت وام یا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد, وجوه دریافتی توسط بانک گیرنده , جز و منابع بانک اخیر محسوب میگردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین بانکها از یکطرف بحساب درآمد بانک تامین کننده منابع و از طرف دیگر بحساب هزینه بانک دریافت کننده منظور میشود.

 ماده ۵ ـ موسسات دولتی و وابسته بدولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند مگر در مواردیکه بانک مذکور به استناد ماده ۲۲ قانون با احرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نماید. در اینصورت بانکها میتوانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات وشرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند.

 ماده ۶ ـ دستور العملها و ضوابط اجرائی این آئین نامه توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است این دستور العمل های صادره را بلافاصله اطلاع شورای اقتصاد برساند.

 ماده ۷ـ بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که بموجب قوانین و آئین نامه های متکی به آن صادر میگردد بموقع اجرا بگذارند.

 ماده ۸ ـ واحدهائی که بانکها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده و یا بنماید, با توجه به ماده ((۲۵)) قانون عملیات بانکی بدون ربا بسبب مشارکت و یا سرمایه گذاری بانکها, شرکت دولتی محسوب نمی کردند.