image_pdfimage_printچاپ

پاسخ:

حداکثر نرخ سود تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله ای و نرخ مورد انتظار و مورد قبول در پذیش عقود مشارکتی معادل ۱۸ درصد می باشد.

بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ ،نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین گردید