image_pdfimage_printچاپ

بانک تجارت به دارندگان پایانه های فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنتی متصل به بانک تجارت در قالب طرح چرتکه تسهیلات پرداخت می کند. جزئیات طرح به قرار زیر است:
شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات :
در این طرح به دارندگان پایانه های فروشگاهی بر اساس میانگین ۱ ماهه ، ۳ ماهه و ۶ ماهه حساب جاری/ جاری بدون دسته چک و کوتاه مدت متصل به دستگاه پایانه فروش تسهیلات داده می شود.

شرایط ورود به طرح و میزان بهره مندی از تسهیلات طرح چرتکه

 گروه  گروه بندی عملکرد بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش  حساب جاری  حساب کوتاه مدت
 تعداد تراکنش
در ماه
 مبلغ تراکنش
در ماه (ریال)
 حداکثرضریب تسهیلات در عقد مرابحه حداکثرضریب تسهیلات درعقد مشارکت حداکثرضریب تسهیلات درعقد مرابحه  حداکثرضریب تسهیلات درعقد مشارکت
 ۱  ۳۰  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  ۲ برابر   ۴ برابر   ۱ برابر   ۲ برابر
 ۲  ۴۵  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰   ۴ برابر   ۸ برابر   ۱/۵ برابر   ۳ برابر
 ۳  ۶۰  ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۶ برابر   ۱۲ برابر   ۲ برابر   ۴ برابر
 ۴  بیشتر از ۶۰  بیشتر از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۹ برابر   ۱۸ برابر   ۳ برابر   ۶ برابر

نوع تسهیلات:  در قالب عقود مرابحه و مشارکت مدنی (دفعتاً پرداخت)

نرخ سود ، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی موصوف بر اساس جداول زیر تعیین می گردد:

الف ـ برمبنای میانگین حساب جاری کارت:

در قالب عقد مرابحه (اقساطی)

۱ – بر مبنای میانگین ۶ ماهه حساب جاری کارت

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ برابر میانگین ۴% ۴% ۱۱% ۱۶%
۲ برابر میانگین ۴% ۱۳% ۱۷%
۳ برابر میانگین ۱۰% ۱۶% ۱۸%
۴ برابر میانگین ۱۳% ۱۷%
۵ برابر میانگین ۱۵% ۱۸%
۶ برابر میانگین ۱۶%
۷ برابر میانگین ۱۷%
۸ برابر میانگین ۱۷٫۴%
۹ برابر میانگین ۱۸%

 

۲ – بر مبنای میانگین ۳ ماهه حساب جاری کارت

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ برابر میانگین ۴% ۱۳% ۱۷%
۲ برابر میانگین ۱۳% ۱۷%
۳ برابر میانگین ۱۶%
۴ برابر میانگین ۱۷%

۳ – بر مبنای میانگین ۱ ماهه حساب جاری کارت

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ برابر میانگین ۱۶%

 

در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی (دفعتاً پرداخت)

۱ – بر مبنای میانگین ۶ ماهه حساب جاری کارت

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ تا ۱۵ روزه ۱۶ تا ۳۰ روزه ۳۱ تا ۶۰ روزه ۶۱ تا ۹۰ روزه
۱ برابر میانگین ۴% ۴% ۴% ۱۰%
۲ برابر میانگین ۴% ۴% ۱۳% ۱۶%
۳ برابر میانگین ۴% ۱۰% ۱۶% ۱۸%
۴ برابر میانگین ۴% ۱۳% ۱۷٫۵%
۵ برابر میانگین ۷٫۵% ۱۵%
۶ برابر میانگین ۱۰% ۱۶%
۷ برابر میانگین ۱۲% ۱۷%
۸ برابر میانگین ۱۳% ۱۷٫۵%
۹ برابر میانگین ۱۴% ۱۸%
۱۰ برابر میانگین ۱۴٫۵%
۱۱ برابر میانگین ۱۵٫۵%
۱۲ برابر میانگین ۱۶%
۱۳ برابر میانگین ۱۶٫۴%
۱۴ برابر میانگین ۱۶٫۸%
۱۵ برابر میانگین ۱۷٫۱%
۱۶ برابر میانگین ۱۷٫۵%
۱۷ برابر میانگین ۱۷٫۷%
۱۸ برابر میانگین ۱۸%

 

۲ – بر مبنای میانگین ۳ ماهه حساب جاری کارت

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ برابر میانگین ۴% ۱۳% ۱۷%
۲ برابر میانگین ۱۳% ۱۷%
۳ برابر میانگین ۱۶%
۴ برابر میانگین ۱۷%

۳ – بر مبنای میانگین ۱ ماهه حساب جاری کارت

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ برابر میانگین ۱۶%

 

ب-برمبنای میانگین حساب کوتاه مدت عادی:

در قالب عقد مرابحه (اقساطی)

۱ – بر مبنای میانگین ۶ ماهه حساب کوتاه مدت عادی

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ برابر میانگین ۹% ۱۶% ۱۸%
۲ برابر میانگین ۱۶%
۳ برابر میانگین ۱۸%

۲ – بر مبنای میانگین ۳ ماهه حساب کوتاه مدت عادی

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ برابر میانگین ۱۶%

 

در قالب عقد مشارکت مدنی بازرگانی (دفعتاً پرداخت)

۱ – بر مبنای میانگین ۶ ماهه حساب کوتاه مدت عادی

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ تا ۱۵ روزه ۱۶ تا ۳۰ روزه ۳۱ تا ۶۰ روزه ۶۱ تا ۹۰ روزه
۱ برابر میانگین ۴% ۹% ۱۶% ۱۸%
۲ برابر میانگین ۹% ۱۶%
۳ برابر میانگین ۱۴% ۱۸%
۴ برابر میانگین ۱۶%
۵ برابر میانگین ۱۷%
۶ برابر میانگین ۱۸%

۲ – بر مبنای میانگین ۳ ماهه حساب کوتاه مدت عادی

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ تا ۱۵ روزه ۱۶ تا ۳۰ روزه ۳۱ تا ۶۰ روزه ۶۱ تا ۹۰ روزه
۱ برابر میانگین ۹% ۱۶%
۲ برابر میانگین ۱۶%
۳ برابر میانگین ۱۸%

۳ – بر مبنای میانگین ۱ ماهه حساب کوتاه مدت عادی

ضریب تسهیلات نرخ سود و مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی
۱ تا ۱۵ روزه ۱۶ تا ۳۰ روزه ۳۱ تا ۶۰ روزه ۶۱ تا ۹۰ روزه
۱ برابر میانگین ۱۸%

 

 

سقف فردی تسهیلات:  بر اساس میانگین موجودی حساب حداکثر تا سقف ۴ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی

سایر ضوابط اجرایی:

۱- مشتریان صاحب حساب جاری کارت/ کوتاه مدت عادی، در بانک تجارت که حساب خود را به دستگاه پایانه فروش بانک تجارت متصل نموده اند.
۲- از اولین تراکنش مالی پایانه فروش حداقل یک ماه گذشته باشد.
۳- برای اعطای تسهیلات در دوره های بعد، مبنای محاسبه دوره میانگین حساب از زمان انعقاد قرارداد تسهیلات قبلی، خواهد بود.
اخذ وثایق: اعطای تسهیلات موضوع طرح چرتکه تا سقف ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با یک نفر ضامن معتبر دارای مجوزات شغلی و مورد وثوق بانک و با اخذ قرارداد لازم الاجرا ( بدون اخذ سفته ) در سایر موارد نحوه اخذ وثایق مطابق با بخشنامه ها و دستورالعملهای جاری بانک خواهد بود .

 

اعطای تسهیلات به متقاضیان فاقد مجوزات کسبی:

اشخاصی که حساب جاری/جاری بدون دسته چک و کوتاه مدت خود را به دستگاه پایانه فروش متصل نموده اند ولی فاقد مجوزات کسبی هستند بر اساس شرایط زیر می توانند از این طرح بهره مند شوند:
– این افراد می توانند با رعایت شرط حداقل سه ماه اتصال حساب به دستگاه pos / درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت و با شرایط و ضوابط ذیل نسبت به اخذ تسهیلات مربوطه اقدام نمایند.
– شرط تعلق تسهیلات مذکور تعداد ۳۰ تراکنش در ماه و یا تراکنش با مبلغ ۲۰ میلیون ریال می باشد.
– تسهیلات مرابحه/ مشارکت مدنی بازرگانی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با اخذ دو ضامن معتبر دارای مجوزات شغلی و مورد وثوق بانک.
– تسهیلات مرابحه/مشارکت مدنی بازرگانی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲ میلیارد ریال با اخذ وثیقه ملکی مسکونی ارزنده شهری، سهل البیع و بلامعارض به میزان ۱۲۰ درصد مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی .