image_pdfimage_printچاپ

بانکها موظفند نرخ کارمزد خدمات شان را بر اساس بخشنامه های شماره ۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۵ و ۶۱۱۲۳ مورخ ۱/۳/۱۳۹۶ و ۷۷۹۹۰ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ و شماره ۳۶۹۲۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ اعمال نمایند.

برای اطلاع از بخشنامه و نرخهای مصوب fee اینجا کلیک کنید.