image_pdfimage_printچاپ
 دسته: مصوبه هیأت وزیران
عنوان : ‌آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهــره)
تاریخ ابلاغ:
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب: ۱۷/۱۲/۱۳۶۲
وضعیت: معتبر
قوانین و مقررات مرتبط:  

  

 آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهــره)

(تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۶ هیئت وزیران )

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۲ بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، ‌آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند.                                                                                                                 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  سیاست پولی

ماده ۱ – بانک مرکزی بر اساس سیاست کلی اقتصادی و اولویت های تعیین شده و همچنین با در نظر گرفتن وضع پولی کشور خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست اعطای تسهیلات بانکی برای دوره هر برنامه،‌ اعم از پنج ساله و یا دراز مدت را با توجه آثار اقتصادی آن،‌  تنظیم می‏نمایند تا پس از تائید شورای پول و اعتبار ضمن لوایح برنامه های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.                          

ماده ۲ ـ‌ بانک مرکزی ، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال بر اساس سیاست ها و اولویت های موضوع ماده یک این آئین نامه، سیاست کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی کوتاه مدت ( یکساله) برای سال بعد را با تائید شورای پول و اعتبار تنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هیئت وزیران به مجمع عمومی بانک مرکزی ارسال خواهد داشت .                                                                                   

ماده ۳ ـ‌ در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول ، بانک مرکزی می‏تواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد ، با تصویب شورای پول و اعتبار ،‌ با استفاده از ابزار ذیل ، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.                                                                                                                            

۱ – تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت با توجه به سیاست‏های اقتصادی مصوب هیئت وزیران.

۲ – تعیین حداقل نرخ سود ( بازده ) احتمالی برای انتخاب طرح‏های سرمایه گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعـطائی بانکــــــــــــی

۳ – تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‏ها در عملیات مضاربه و مشارکت .        

۴ – حداقل و یا حداکثرهای مقرر در بندهای ۲ و ۳ ممکن است در رشته های مختلف متفاوت باشد.          

۵ – تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعـطائی بانک‏ها از محل سپرده های سرمایه‏گذاری و یا منابع بانک برای هریک از رشته های فعالیت و عند اللزوم برای هریک از امور موضوع ماده ۹ آئین نامه تجهیز منابع پولی ( موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲) برای کلیه بانک‏ها و یا هریک از آنها ، تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یکمرتبه به نحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاست های موضوع مواد ۱و۲ این آئین نامه تسهیل گردد.

 ۶ – تعیین حداکثر هریک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعـطائی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک و یا چند بانک .                                     

۷- تعیین حـداقل و یا حـداکثر میزان انواع حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه‏گذاری. حق الوکاله مذکور می‏تواند شامل هزینه های اداری بانک‏ها برای تجهیز و اداره سپرده های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانک‏ها از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ نخواهد شد .

 ۸ – ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای اینگونه خدمات . در هر صورت میزان حداکثر کارمزد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.

۹ – تعیین نوع ، میزان ، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده ۶ قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.                                                                                                                              

ماده ۴ – بانک مرکـزی در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت های دولتی ( که سهام آنها صد در صد متعلق به دولت نیست ) منحصراَ می‏تواند بر اساس مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و این آئین نامه مبادرت به عملیات بانکی بنماید.