image_pdfimage_printچاپ
 دسته:قوانین مرجع
عنوان: قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
تاریخ ابلاغ:۱۳۷۹/۲/۱۳
تاریخ اجرا:
تاریخ تصویب:۱۳۷۹/۱/۲۱
وضعیت: معتبر

قوانین و مقررات مرتبط:  اصل ۴۴ قانون اساسی

                                        قانون پولی و بانکی کشور

                                        قانون عملیات بانکی بدون ربا

دریافت فایل:

 

بسمه تعالی

قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی

‌قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی
‌ماده واحده – به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود:
‌الف – سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.
ب – ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج – دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید:
۱- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.
۲- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
۳- عدم داشتن هر گونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹٫۱٫۲۸