دانشنامه بانکی:

عنوانتوضیح
 شرايط صدور ضمانتنامه ارزي در بانك ملي در رابطه با صادرات خدمات فني و مهندسي چگونه است ؟
•تكميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه در سربرگ شركت با امضاء و مهر مجاز آن شركت و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تأييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط شعبه نگهدارنده حساب •ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري •تصوير اسناد مناقصه در مورد ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه و تصوير قرارداد امضاء شده / ابلاغيه رسمي ارجاع كار / اعتبار اسنادي در مورد ضمانتنامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان •اخذ مصوبه از كميته ماده ۱۹ مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران با درج سقف ضمانت‌نامه و مبلغ كل قرارداد جهت ضمانت‌نامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان • توديع سپرده و تضمينات • رعايت مقررات بانك مركزي 
شرايط صدور ضمانتنامه ارزي در بانك ملي در رابطه با صادرات كالا و خدمات چگونه است ؟
•تكميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه در سربرگ شركت با امضاء و مهر مجاز آن شركت و الصاق يك قطعه تمبر مالياتي و تأييد مهر و امضاي ذيل درخواست مزبور توسط شعبه نگهدارنده حساب • درخصوص ”كالاهاي تقليدي“ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط .درخصوص “خدمات فني و مهندسي“ ارائه مدارك تأييد صلاحيت ضمانتخواه مبني بر توانايي اجرايي قرارداد يا موضوع مناقضه از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصوير اسناد مناقصه در مورد ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه و تصوير قرارداد امضاءشده / ابلاغيه رسمي ارجاع كار / اعتبار اسنادي در مورد ضمانتنامه‌هاي حسن انجام كار، پيش‌پرداخت و استرداد كسور وجه‌الضمان 
 ضمانتنامه بانكي چيست ؟
ضمانتنامه بانكي ، قراردادي است كه بين بانك و ذينفع و مضمون له منعقد شده و به موجب آن بانك متعهد ميشود كه پس از تحقق موضوع و در طول سررسيد ، در قبال درخواست كتبي ذينفع ، وجه ضمانتنامه ( ارزي يا ريالي ) را بپردازد . ضمانت نامه بانكي تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام كار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پيش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . و ساير ضمانت نامه هاي مجاز. 
سویفت
سوئيفت جامعه جهانی ارتباطات مالي بين بانکي است که از حروف اول عبارت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication گرفته شده و مرکز آن درکشور بلژيک قرار دارد، سویفت مخفف نام «انجمن ارتباطات جهانی مالي بین بانکی» است. این سرویس به منزله یک نقطه اتصال بین بانکی عمل می‌کند و بانك ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان از این سیستم جهت تبادل اطلاعات مالی خود استفاده می نمایند. سیستم سوئيفت به صورت شبانه‌روزی و بدون تعطیلی خدمات ارایه می‌دهد در هر زمان و مقطعی تنظیم پیام و ارسال آن برای کارگزار امکان‌پذیر است به‌طور كلي از طريق سوئيفت در کلیه ۳۶۵ روز سال و ۲۴ ساعت شبانه‌روز دسترسی و مبادله پیام امکان‌پذیر است