ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
83 مشاهده
پاسخ: طبق ماده 283 قانون مدنی بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی ان را اقاله و تفاسخ کنند. حال...
0 امتیاز
57 مشاهده
پاسخ: مشروط باینکه به حقوق رهنی بانک و مفاد و مندرجات سند خللی وارد نیاورد و ششدانگ کماکان در رهن...
0 امتیاز
101 مشاهده
0 امتیاز
90 مشاهده
نمایش 1 - 10 از 20 نتیجه