0
0

پاسخ : وفق مفاد بند 2 بخشنامه شماره مب/ 1342 مورخ 27/12/1380 اين بانک سهم مشارکت هر يک از بانکهاي غيردولتي در سرمايه‌ يک شرکت نبايد از 10 درصد سرمايه پايه آن بانک تجاوز نمايد. با توجه به سرمايه اوليه شرکت سرمايه‌گذاري بانک سامان (100 ميليارد ريال)، درصد مالکيت بانک در شرکت مذکور (49 درصد) و مبلغ سرمايه پايه آن بانک، مبلغ سرمايه‌گذاري بانک در آن شرکت از سقف تعيين شده در بخشنامه فوق‌الذکر اين بانک تجاوز مي‌نمايد. يادآور مي‌گردد اعطاي هرگونه تسهيلات بانکي به شرکتهاي سرمايه‌گذاري توسط بانکها از جمله آن بانک ممنوع مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا