0
0

پاسخ : مطابق با «دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات» موضوع بخشنامه مب/1430 مورخ 11/8/1382، اعطاي تسهيلات بعد از صدور کالا منوط به ارائه اظهارنامه خروجي کالا توسط متقاضيان تسهيلات صادراتي مي‌باشد. با توجه به اينکه در اين گونه تسهيلات صادراتي، دريافت اظهارنامه خروجي کالا مقدم بر اخذ تسهيلات صادراتي از بانکها مي‌باشد لذا به طور طبيعي تاريخ اظهارنامه‌هاي مذکور در زمان انعقاد قرارداد اعطاء تسهيلات بانکي مربوط به گذشته خواهد بود. شايان ذکر است که در دستورالعمل فوق‌الذکر هيچگونه اشاره‌اي به مدت زماني خاص براي اعتبار اظهارنامه خروجي کالا نشده است، ليکن تاکيد دستورالعمل مزبور بر دقت عمل بانکها در جلوگيري از سوءاستفاده از اظهارنامه‌هاي خروجي کالا جهت دريافت بيش از يک فقره تسهيلات صادراتي مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا