0
0

پاسخ : با توجه به برخي الزامات قانوني از جمله بند (ب) ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور؛ کليه حسابهاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي دانشگاه‌هاي دولتي بايد صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح شود. همچنين، کليه دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده 12 قانون پولي و بانکي کشور موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور، کليه حساب‌هاي بانکي خود را بر اساس دستورالعمل مربوط، نزد بانک مرکزي متمرکز نمايند. با توجه به اين موضوع، بخشنامه شماره 330422/95 مورخ 18/10/1395 کماکان لازم‌الاجرا مي‌باشد و بر اين اساس، افتتاح حساب و نگهداري سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار براي دستگاه‌هاي دولتي تحت هر عنوان از قبيل حساب‌هاي دو منظوره و پشتيبان و به تبع آن اعطاي سود به آن‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، همچنان ممنوع است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا