0
0

پاسخ :  در قراردادهاي مشارکتي که مضاربه نيز از جمله آنهاست، بانک متناسب با ميزان سهم‌الشرکه خود در مالکيت موضوع قرارداد شريک مي گردد و به همين دليل سود قطعي بانک در پايان قرارداد و بر مبناي عملکرد واقعي موضوع قرارداد مشخص مي شود. حداقل نرخ سود مورد انتظار نيز صرفاً به عنوان ملاک و معياري براي تصميم گيري در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش طرح پيشنهادي متقاضي تسهيلات محسوب مي گردد. بديهي است در خاتمه قرارداد قطع نظر از آنچه پيشتر به عنوان نرخ مبنا تعيين شده، سهم بانک از ارزش افزوده موضوع قرارداد متناسب با سهم الشرکه آن ( و نه بر پايه حداقل نرخ سود مورد انتظار) محاسبه مي شود. لذا بانک با تعيين حداقل سود قطعي و مطالبه سود بيش از نرخ سود مورد انتظار بدون توجه به عملکرد واقعي قرارداد  مغاير با مقررات و در تباين با اصول و موازين کلي حاکم بر عمليات بانکي بدون ربا بوده و موجبات صوري شدن عقود مشارکتي را فراهم مي سازد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا