0
0

پاسخ : با توجه به صراحت متن ماده 6 فصل سوم دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391، که بيانگر ضرورت رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده در خصوص افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي دولتي و شهرداري‌ها است و با توجه به اينکه مقررات مربوط به نگهداري حسابهاي دولتي موضوع بخشنامه شماره 210843/91 مورخ 10/8/1391، در اين خصوص صراحتي حاکي از استثناي شخص حقوقي دولتي از حکم ماده 6 دستورالعمل حساب جاري ندارد و نظر به اينکه دستورالعمل ياد شده موخر بر نامه شماره طب/3596 مورخ 21/9/1380 اداره اطلاعات بانکي است، لذا استعلام چک برگشتي براي صاحبان امضاي به هنگام افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي دولتي نيز ضرورت دارد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا