0
0

پاسخ : در صورتي که تمديد يا مهال تسهيلات به هر دليلي باعث افزايش مبلغ مورد تعهد گردد (از جمله به سبب محاسبه وجه التزام يا به علت تقسط مجدد) در اين صورت تعهد اصلي به تعهد جديدي تبديل شده که طبق ماده 293 قانون مدني منوط به رضايت ضامن است. در صورتي که قرار داد تسهيلات بدون تغيير در مبلغ تعهد، تمديد و امهال گردد در اين صورت نيز با توجه به اينکه قصد ضامن، ضمانت از تعهدي بوده است که تا تاريخ معيني ادامه مي‌يابد، لذا تمديد زمان قرارداد خارج از قصد ضامن مي‌باشد که به استناد قاعده العقود تابعه للقصود لازم است که از ضامن اجازه تمديد گرفته شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا