0
0

پاسخ : چنانچه تقسيط قراردادهاي اعطاي تسهلات توسط بانکها و موسسات اعتباري در چارچوب مجوز و احکام مندرج در قوانين مربوط از جمله بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بند 16 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و نيز بخشنامه‌هاي بانک مرکزي در راستاي اجراي قوانين مذکور و با توافق طرفين صورت گرفته باشد، قراردادهاي منعقده جديد (با موضوع تقسيط ديون گيرندگان تسهيلات بانکها و موسسات اعتباري) به استناد مواد 10 و 219 قانون مدني نافذ و بين متعاملين لازم‌الاتباع خواهد بود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا