0
0

پاسخ : در صورتي که وجه چکي به استناد مفاد ماده 14 قانون صدور چک مصوب سال 1354 مسدود گرديده باشد، چک مذکور در آمار 80 درصد برگ چکهاي قبلي دارنده حساب براي تحويل دسته چک جديد مورد احتساب قرار مي گيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا