0
0

پاسخ : در هنگام تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي اجرائي کليه عقود که براساس مصوبات هيات محترم وزيران و همچنين شوراي محترم پول و اعتبار صورت گرفته است به بانکها صرفاً تاکيد شده است که نسبت به اعطاي تسهيلات با اخذ تامين کافي اقدام نمايند. باعنايت به مراتب فوق اين بانک هميشه از اظهارنظر در مورد کيفيت و نوع وثائق دريافتي از سوي بانکها اجتناب کرده است. ليکن چنانچه بانکها به تشخيص خود پيشنهاد ارائه شده را بپذيرند از نظر بانک مرکزي مشکلي وجود ندارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا