0
0

پاسخ : حال شدن ديون مشتريان به معناي پرداخت يکجا مطالبات توسط مشتريان مي باشد. چنانچه بانک بر اساس بررسي هاي کارشناسي تشخيص دهد که مشتريان واقعاً توانايي بازپرداخت يکباره بدهي خود را نداشته و در صورت تقسيط، مطالبات سريعتر وصول مي گردد، بانک مجاز به امهال تسهيلات است. بنابراين حال شدن ديون مشتريان مجوزي براي امهال تسهيلات نمي باشد. همچنين تسهيلاتي مورد امهال قرار مي گيرند که مشمول مفاد مندرج در ماده 3 دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري پيوست بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385 مي گردند .

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا