0
0

پاسخ : در ماده (10) دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره مب/1430 مورخ 11/8/1382 ذکر گرديده است: اسناد و مدارک لازم جهت تسويه تسهيلات اعتباري صادراتي به نرخ بخش صادرات شامل اظهارنامه خروجي کالا و يا گواهي انجام خدمات مي‌باشد به نحوي که صادرات کالا يا انجام خدمات موضوع قرارداد دريافت تسهيلات اعتباري براي بانک محرز گردد. بنابراين چنانچه وفق مادة فوق، انجام خدمات موضوع دريافت تسهيلات صادراتي براي آن بانک محرز است براساس نرخ بخش صادرات نسبت به تسويه تسهيلات دريافتي شرکت مذکور اقدام نموده و در غير اينصورت براساس توضيحات اعلام شده در ماده 9 دستورالعمل فوق‌الذکر اقدام گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا