0
0

پاسخ :  اجراي صحيح بند (24-5) دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 تکليفي است بر عهده بانکها و تخطي از آن تخلف محسوب مي شود. از آنجايي که سازوکار مذکور در بند ياد شده، همان نقش و کارکرد حساب پشتيبان حساب جاري را ايفا مي نمايد، لذا لزومي ندارد به معرفي حساب جديدي تحت عنوان حساب پشتيبان نمي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا