0
0

پاسخ : با توجه به ماهيت عقد خريد دين، پس از خريد ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار متقاضيان توسط بانک‌ها در قالب عقد مورد اشاره، تکليف پرداخت مبلغ موضوع ديون مزبور، برعهده مديون يا متعهد اوراق و اسناد مذکور مي‌باشد و صرفاً در صورتي‌که مديون در سررسيد نسبت به پرداخت دين اقدام ننمايد، فروشنده دين با رعايت ماده (7) دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين که اشعار مي‌دارد: «بانک‌ها مي‌توانند ضمن تنظيم قرارداد خريد دين، فروشنده دين را متعهد کنند که هرگاه مديون در سررسيد نسبت به پرداخت دين اقدام ننمايد، وي متعهد به پرداخت آن باشد»، متعهد به پرداخت آن مي‌باشد. بنابراين، با عنايت به اين‌که تسهيلات‌گيرنده (فروشنده دين) مبلغ تسهيلات مزبور را در قبال فروش ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار خود،‌ دريافت نموده است و بدواً تعهدي به بازپرداخت تسهيلات دريافت شده ندارد تا در صورت بازپرداخت زودتر از موعد آن، استحقاق برخورداري از برگشت سود تسهيلات را داشته باشد. از سوي دیگر به موجب ماده (8) دستورالعمل اجرايي مذکور، «در صورت تقاضاي متقاضي، بانک‌ها مي‌توانند اسناد و اوراق تجاري خريداري شده را بصورت نقدي به وي به فروش رسانند»، به‌عبارت ديگر در زمان درخواست مشتري مبني بر بازخريد ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري فروخته شده و موافقت بانک‌ با اين موضوع، سود تسهيلات خريد دين توسط بانک‌ها تا زمان عمليات فروش اسناد مذکور به مشتري، شناسايي مي‌گردد.‏

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا