0
0

پاسخ : حسب ماده 6 ضوابط ثبت شرکتها و مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي ج.ا.ا، تمامي اشخاص حقوقي که در منطقه فعاليت اقتصادي دارند موظفند ظرف مدت 3 ماه ازتاريخ اعلام واحد ثبتي منطقه وضعيت خود را با مفاد اين تصويبنامه و دستورالعمل اجرايي آن تطبيق دهند، درغيراين‌صورت از ادامه فعاليت اشخاص مذکور جلوگيري خواهدشد. لذا اشخاص‌حقوقي زماني “مقيم” منطقه آزاد محسوب مي‌شوند که در آن منطقه به ثبت رسيده باشند. ازطرفي براساس مفاد بخشنامه شماره نت/1602 مورخ 24/3/1379 اين بانک انتقال منابع جمع‌آوري شده در مناطق آزاد به خارج از اين مناطق ممنوع است، لذا اعطاي تسهيلات توسط بانکهاي مستقر در مناطق آزاد به اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم خارج از مناطق مذکور شر و با نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تسهيلات دريافت نمايند

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا