0
0

پاسخ : مرابحه نقدي و نسيه دو معامله مجزا مي باشند که جمع آن در يک قرارداد امکان پذير نيست، به عبارتي نمي توان کالاي مشخصي را بر مبناي مرابحه نقدي معامله کرد، سپس همان کالا را بار ديگر با رمايحه نسيه به مشتري منتقل نمود. در مرابحه نقدي قيمت مربوطه بر اساس قيمت تمام شده و درصدي به عنوان سود بازرگاني و سود تامين مالي تعيين مي گردد. به عبارتي سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار علاوه بر سود نقدي تامين مالي، سود بازرگاني را نيز در خود مستتر دارد. لذا نمي توان علاوه بر سود تعيين شده در مرابحه نسيه، سود نقدي را نيز به آن اضافه کرد. همچنين بر اساس تصميمات جلسه 1109 جلسه مورخ 3/4/1393 شوراي پول و اعتبار در خصوص سياستهاي پولي اعتباري نظام بانکي کشور، نرخ سود مرابحه نسيه ( که از جمله عقود غيرمشارکتي مي باشد) حداکثر 22 درصد بوده و اين نرخ سود که مصوب شوراي پول و اعتبار است در برگيرنده سود بازرگاني و تامين مالي مي باشد و بانکها در مرابحه نسيه و نيز ساير عقود غيرمشارکتي حق اضافه کردن هيچ مبلغي به آن را ندارند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا