0
0

پاسخ : مقرر شده است سقف کلي تسهيلات توسط وزارت مسکن و شهرسازي کنترل شود. بنابراين تخصيص بين بانکي وجود ندارد. وثايق دريافتي بانکها در عقد جعاله مطابق با روشهاي جاري آن بانک انجام مي‌شود و لازم است بانک ”تامين کافي“ را در حين اعطاي تسهيلات اخذ کرده باشد. براساس بخشنامه مب/1240 مورخ 16/8/1383 اعطاي اين تسهيلات با معرفي وزارت مسکن و شهرسازي صورت خواهد پذيرفت.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا