0
0

پاسخ : براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) که چهارچوب و مبناي عمل شبکه بانکي کشور در تجهيز و تخصيص منابع است، اعطاي تسهيلات بايد در چارچوب يکي از عقود مندرج در آن انجام شود. در همين راستا تسهيلات بانک‌‌ها در قالب عقود مشارکتي و غيرمشارکتي اعطا مي‌شود. به‌موجب مباني شرعي و حقوقي، ماهيت تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي با بازدهي ثابت نوعاً مبتني بر عقد بيع است. لذا عقد فروش اقساطي ماهيتاً بيعي است که طبق توافق طرفين مقرر گرديده ثمن معامله نه به صورت حال و نقدي بلکه به صورت نسيه و در اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد‏/سررسيدهاي معين به فروشنده پرداخت گردد. در سازوکار بانکي نيز بانک رأساً يا با اعطاي وکالت در خريد کالا به متقاضي تسهيلات و يا شخص ثالث، مبادرت به خريد تمام يا بخشي از يک کالا (مثلا يک چهارم از يک نردبان آتش‌نشاني) و يا برخي از قطعات آن (مثل شاسي نردبان) نموده و متعاقباً به عنوان اعطاي تسهيلات به تسهيلات‌گيرنده، مبيع خريداري‌شده را طي عقد فروش اقساطي به وي مي‌فروشد. به عبارت ديگر، آن‌چه در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) به عنوان اعطاي تسهيلات فروش اقساطي شناخته مي‌شود، آن است که بانک به عنوان مالک، کالايي را طي عقد بيع و به صورت اقساطي به مشتري بفروشد نه اين‌که مثلاً متقاضي تسهيلات، کالايي را از مالک آن (غير بانک) خريده و بانکي که در فرآيند خريد و فروشِ کالاي مزبور نه مالک و فروشنده است و نه خريدار، صرفاً مبلغي معادل تمام يا بخشي از ثمن کالا را تحت هر عنوان و از جمله ايفاي دين خريدار به وي پرداخت نمايد تا ايشان نيز مبلغ مزبور را به فروشنده کالا بپردازد. با توجه به موارد فوق، در صورتی که درخواست متقاضی تسهيلات بانک، بخشی از تجهيزات يا قطعات يک دارايي را از مالک آن خريده و به صورت اقساطی به متقاضی تسهيلات بفروشد، اعطای تسهيلات در قالب انعقاد قرارداد فروش اقساطی به شرح يادشده، فاقد ايراد است. ليکن در صورتي که متقاضی سابقاً اقدام به خريد دارايي و تجهيزات آن نموده و درخواست وی آن است که بانک، تمام يا بخشي از ثمن معامله را از طرف خريدار به فروشنده پرداخته و قسمتي از دين وي را ايفا نمايد، انجام چنين امري تحت عنوان فروش اقساطي موضوعيت نداشته و امکان‌پذير نيست.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا