0
0

پاسخ : با توجه به ماده 14 دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 59912 مورخ 8/3/1391 بانک مرکزي مبني بر اينکه «تحويل دسته چک به مشتري داراي سابقه چک برگشتي (مطابق بند 2-9 اين دستورالعمل) بدهي غيرجاري و يا مشمولين موضوع ماده 7 قانون صدور چک، ممنوع  است» اعطاي دسته چک به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي (دولتي و غيردولتي) که داراي بدهي غيرجاري باشند ممنوع است. ليکن بدهي غيرجاري صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقي مربوطه، فاقد منع مقرراتي در دستورالعمل حساب جاري مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا