0
0

پاسخ : بر اساس طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي (ISIC)، فعاليت‌هاي دامپزشکي مشمول بخش خدمات مي‌باشد که اين موضوع نيز طي بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري به کليه بانک‌هاي کشور جهت اجرا ابلاغ گرديده است. همچنين طبق تکاليف مقرر در قانون برنامه چهارم ماده ده، بندهاي الف و ب، از ابتداي برنامه چهارم، سهميه‌بندي تسهيلات بانکي (تفکيک بخش‌هاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويت‌هاي مربوط به بخش‌ها و مناطق، با تصويب هيات وزيران، از طريق تشويق سيستم بانکي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده صورت مي‌گيرد و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهيلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است که از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا