0
0

پاسخ : طبق بند (ب) ماده 1 آيين نامه ايجاد يا تعطيل واحدهاي بانکي در داخل کشور موضوع بند (و) ماده 30 قانون پولي و بانکي کشور، باجه فقط مجاز به افتتاح حساب جاري به حساب شعبه مي باشد و افتتاح ساير حسابهاي سپرده (اعم از قرض‌الحسنه پس انداز و مدت دار) توسط باجه امکان پذير نمي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا