0
0

پاسخ : ضمن رعايت مفاد تبصره 76 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/8/1366 و تبصره ماده 44 آيين نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي (موضوع بند 3 از ماده 6 اساسنامه) مصوب هيات امنا نهاد مذکور مي تواند در بانک افتتاح حساب نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا