0
0

پاسخ : موضوع ممنوعيت افتتاح حساب جاري جديد و اعطاي دسته چک به اشخاص داراي سابقه چک برگشتي عمدتاً مستند به تکاليف مقرر در مواد 7 و 21 قانون چک مي‌باشد. همچنين با توجه به لغو ماده 29 دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 109926/95 مورخ 9/4/1395؛ چنانچه دارنده چک برگشتي مشمول مواد 7 و 21 قانون چک نباشد، مي‌تواند در صورت موافقت بانک نسبت به افتتاح حساب جاري بدون دسته چک اقدام نمايد. همچنين به موجب تصويب‌نامه شماره 18549/ت53097هـ مورخ 19/2/1395 هيأت وزيران که طي بخشنامه شماره 53228/95 مورخ 21/2/1395 بانک مرکزي به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا