0
0

پاسخ : با توجه به بند 5 ماده 24 دستورالعمل حساب جاري، موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 بانک مرکزي، حساب دومنظوره و حساب پشتيبان موضوعيت ندارد. زيرا، حسابهاي مورد اشاره در دستورالعمل ياد شده، نقش و کارکرد حساب پشتيبان حساب جاري اشخاص را نيز دارا مي باشند. لذا نيازي به معرفي حساب جديد به نام حساب پشتيبان نمي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا