0
0

پاسخ : با توجه به ماده 7 دستورالعمل حساب جاري «افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي خارجي صرفاً براي شعبه و يا نمايندگي آن که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسيده است، مجاز است.» مصوب يکهزار و يکصد و چهلمين جلسه مورخ 2/3/1391 شوراي پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 بانک مرکزي، افتتاح حساب جاري براي بانک کارگزار خارجي منوط به ثبت شعبه يا نمايندگي آن بانک در ايران مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا