0
0

پاسخ : افتتاح حساب سپرده ريالي براي اشخاص حقوقي خارجي منوط به داشتن شعبه يا نمايندگي ثبت شده در ايران مي‌باشد. علي ايحال در خصوص بانکها به استناد بخشنامه شماره 22987/95 مورخ 29/1/1395 «بانکهاي عامل مجازند به منظور تسهيل مبادلات مالي بين بانکها و تأمين نياز ريالي بانکهاي خارجي منتخب، سرفصل حسابي تحت عنوان «حساب ريالي بانکها و مؤسسات خارجي نزد ما» در دفترکل بانک ايجاد و در معين آن به تفکيک هر بانک خارجي حساب جداگانه در نظر بگيرند. مانده اين حساب مشمول سپرده قانوني متعلق به سپرده‌هاي جاري ريالي مي‌گردد. برداشت و واريز به اين سرفصل با صدور سند حسابداري به دستور بانک خارجي ذيربط انجام مي‌شود.»

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا