0
0

پاسخ : حساب‌هاي قرض‌الحسنه جاري و قرض‌الحسنه ويژه از لحاظ ماهيتي متفاوت مي‌باشند. زيرا به موجب ماده 4 قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري هستند، اما براساس شرايط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه، سوخت و سوز آن بخش از سپرده قرض‌الحسنه ويژه توديع شده نزد بانک که به مصرف اعطاي قرض‌الحسنه رسيده، برذمه بانک نمي‌باشد.بر اين اساس شرايط مترتب بر حساب پيشنهادي مغاير با قانون عمليات بانکي بدون ربا بوده و لذا قبول درخواست آن بانک امکان‌پذير نمي‌باشد. جهت رفع مشکل آن دسته از شرکتهايي که به موجب اساسنامه‌شان تنها مجاز به افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاري بوده و در عين حال تمايل به اعطاي قرض‌الحسنه يا تسهيلات دارند، پيشنهاد مي‌گردد که انجام اين امر از طريق توديع وجوه اداره شده نزد آن بانک صورت پذيرد. در غيراينصورت لازمست که تغييرات مناسب در اساسنامه اينگونه شرکتها بعمل آيد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا