0
0

پاسخ : با توجه به مفاد بند (2-4) دستورالعمل حساب جاري موضوع بخشنامه شماره 59912/91 مورخ 8/3/1391 بانک مرکزي، افتتاح حساب مشترک بين اشخاص حقيقي و حقوقي امکان پذير است. همچنين صدور کارت پرداخت براي افتتاح کنندگان اين نوع حساب، با منع مقرراتي مواجه نمي باشد. ايضاً لازم است شرايط و چگونگي استفاده و حق برداشت از حساب مشترک و نيز صدور کارت به اسم يک يا هر تعداد از شرکا بر اساس وکالت و يا اختيارات تفويضي، در هنگام انعقاد قرارداد افتتاح حساب تعيين و مقرر گردد. ساير شرايط افتتاح و نگهداري اين نوع حساب نيز تابع مفاد دستورالعمل حساب جاري است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا