0
0

پاسخ : به موجب ماده 76 قانون محاسبات عمومي شرکت‌هاي دولتي ملزم به افتتاح حساب نزد بانک‌هاي دولتي مي‌باشند و اين موضوع ارتباطي به بند “د” ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ندارد. بر همين اساس، شرکت‌هاي دولتي مجاز به افتتاح حساب نزد موسسات مالي و اعتباري نيز نيستند. همچنين به موجب زيرنويس شماره 2 تبصره 2 ماده 12 قانون پولي و بانکي، موسسات و شرکت‌هاي دولتي که شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نيز مشمول حکم ماده 12 مي‌باشند

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا