0
0

پاسخ :

  • افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز: به موجب ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشارکت در غير اجراي طرح مربوطه در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد. در حالي که به موجب ماده (1) تصويب نامه شماره 211422/ت39394هـ مورخ 26/12/1386 هيأت وزيران در خصوص نحوه ساماندهي منابع قرض الحسنه موسسات اعتباري و ترويج فرهنگ قرض الحسنه در بين مردم کليه موسسات اعتباري (شامل بانکهاي دولتي و غيردولتي) موظفند سازوکار جذب سپرده پس انداز قرض الحسنه و تسهيلات اعطايي قرض الحسنه را از ساير سپرده ها و تسهيلات اعطايي مجزا نمايند و حداقل معادل نهود و پنج درصد منابع سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه را پس از کسر سپرده قانوني به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اختصاص دهند. لذا پرداخت هر گونه تسهيلات خارج از عقد قرض الحسنه از محل سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب مي شود. لذا امکان افتتاح حساب فوق‌الذکر براي وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت وجود ندارد.
  • افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت دار: به موجب مفاد تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار که بانک در بکارگرفتن آنها وکيل مي باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين افتتاح حساب فوق‌الذکر توسط ناشر براي وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت به معناي آن است که ناشر بانک را وکيل خود نموده تا وجوه مذکور را در امور فوق‌الذکر از طريق اعطاي تسهيلات در قالب عقود فروش اقساطي، مشاربه و غيره مصرف نمايد. حال آنکه همانگونه که در فوق نيز بيان شد به موجب ماده (10) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشارکت در غير اجراي طرح مربوطه در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد. لذا امکان افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار اعم از کوتاه مدت و بلندمدت عادي براي وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت وجود ندارد.
  • میهمان پرسیده شده 51 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا