0
0

پاسخ : انتقال حساب قرض الحسنه جاري غيرمتمرکز به شعبه ديگر با توجه به مفاد بخشنامه 218546 مورخ 11/7/1395 که طي آن کارمزد مربوط به انتقال حساب قرض‌الحسنه جاري تعيين شده، امکان پذير است. ليکن انتقال ساير سپرده‌ها با توجه به مفاد مواد 23 و 24 دستورالعمل شناسايي و تعيين تکليف حسابهاي مطالبه نشده و مازاد (ريالي) موضوع بخشنامه شماره 165650 مورخ 30/5/1396 که وفق آن بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي موظف شده‌اند صرفاً براي هر شخص حقيقي، يک حساب سپرده انفرادي و يک حساب سپرده مشترک در مورد هر يک از انواع سپرده‌هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز و سرمايه گذاري کوتاه مدت افتتاح و نگهداري کنند و از طرفي با توجه به اينکه امکان دسترسي و انجام تمامي تراکنش‌ها در حساب‌هاي متمرکز در سطح تمامي شعب براي سپرده‌گذاران امکان‌پذير است، انتقال حسابهاي سپرده‌اي فوق فاقد توجيه و ضرورت است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا